Medeltida marginalillustration av kvinna som slår man med påk

Kvinna slår man med påk. Ur Smithfielddekretalerna (omkring 1340).

Medeltida lagar tycks ofta skrivna av män för män, men här och var lyser en annan bild igenom. Vissa lagar sanktionerar till och med kvinnors hämnd på rivaler och otrogna makar.

Idag försöker lagstiftare i mångt och mycket skilja på hämnd och kriminalvård — som det senare uttrycket antyder ska brott leda till vård snarare än vedergällning. Medeltidens människor tänkte annorlunda. Samhället kunde mycket väl sanktionera att ett brottsoffer hämnades på förövaren, och emellanåt var det kvinnor som fick denna rätt till hämnd.

Kvinnors ställning bättre i Skandinavien

När man läser medeltida lagar, både svenska och utländska, ser det till att börja med mörkt ut för kvinnorna. Skillnader finns mellan olika tider och regioner, men vanligen förkunnar lagstiftaren att kvinnan står under faderns eller makens förmyndarskap och att denne husbonde har rätt att aga medlemmarna av sitt hushåll. Vad vi kallar för hustrumisshandel är alltså lagligt. Kvinnor får inte ha någon egen ekonomi och kan inte driva mål i domstol. Den kvinna som bryter mot samhällets regler kan straffas på hårresande sätt, som när bysantinsk lag ger en far som upptäcker sin dotter med en älskare rätt att döda dottern.

Även de svenska landskapslagarna innehåller liknande paragrafer. Den man som hittade sin fru med en älskare hade rätt att döda älskaren och, i Svealand, även frun. Här finns dock en skillnad mot kontinental lagstiftning. Kvinnans ställning verkar ha varit något starkare i Skandinavien än längre söderut. De vanligen så patriarkala svenska lagarna bekräftar husfruns makt hemma på gården, och idealet verkar här ha varit just kvinnan som husfru och moder, inte det asketiska ideal som ofta möter nere på kontinenten. Denna starkare ställning hjälpte alltså inte hustrur som ertappades med en älskare, men kanske gav den upphov till en slags blodig jämställdhet  i de svenska landskapslagarna. En kvinna som hittade sin make med en älskarinna hade nämligen också rätt att döda sin rival.

Större behärskning i Södermanland?

Här var kvinnor i Södermanland något förfördelade. De fick nämligen ’bara’ skära av den andra kvinnans näsa och öron, men även detta kan ju anses vara en ganska eftertrycklig hämnd. När Magnus Erikssons landslag kommer i mitten av 1350-talet utsträcks rätten till vedergällning så att den kunde drabba även den otrogne maken.

Hur tänkte man kring denna sanktionerade hämnd? Ansåg man kanske att den som upptäckte sin make eller maka i säng med någon annan inte kunde väntas behärska sitt mordiska raseri? Den ovan nämnda rätten för bysantinska fäder att döda döttrar de hittat med älskare hade en tidsgräns; om fadern väntade mer än några timmar med dådet kunde han dömas för mord. Att döda i ett anfall av ursinne var tydligen en sak, men att kallt planera det hela var förbjudet. Det bysantinska imperiet låg dock långt från Skandinavien, så man kan inte utan vidare dra paralleller mellan lagarna.

För övrigt lyser här en annan kvinnobild igenom än den som vi vanligen får i lagtexterna. Lagar beskriver ju hur de styrande vill att saker och ting ska fungera, inte nödvändigtvis hur de faktiskt fungerar. Medeltida köpebrev, donationsbrev, testamenten med mera bekräftar inte bilden av ett totalt patriarkat utan ger snarare uppfattningen att skandinaviska par rådde tillsammans över sina hushåll. Detta var också en tid när knappa resurser och små marginaler gjorde alla medlemmar av ett hushåll viktiga, något som kan ha bidragit till att minska den praktiska betydelsen av husbondens makt — vilket förstås inte ändrar det faktum att medeltida kvinnor levde sina liv juridiskt underordnade fäder och makar.

Källor

Harrison, Dick, Sveriges historia: medeltiden, Liber, Stockholm 2002, s. 179-182

Sawyer, Birgit, Kvinnor och familj i det forn- och medeltidiga Skandinavien, Skriftserie fra Historisk institutt, del 24, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim 1998, s. 97-98

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *